Polityka prywatności

Polityka prywatności 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony wooden-castle.com jest Jakub Pyrek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą “Wooden-Castle Jakub Pyrek” z siedzibą w Brzeszczach (32-620) przy ul. Nosala 1, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nr REGON: 384113413.

  1. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

Dane osobowe przetwarzane są w celu przygotowania konkretnej oferty, analizy strony internetowej na potrzeby przygotowania oferty, analizy kanałów marketingowych wykorzystywanych przez klienta w celu dotarcia do firmy, zamówienia usługi za pośrednictwem wooden-castle.pl, marketingu bezpośredniego, telefonicznego i internetowego własnych produktów i usług firmy, tzw. prawnie uzasadnionego interesu firmy, zbierania anonimowych danych do analizy strony internetowej takich jak długość pobytu na stronie internetowej, kontaktu poprzez formularz kontaktowy oraz Facebook Messenger. Przetwarzanie danych w tych celach odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej “RODO”.

Po wyrażeniu odrębnej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Jeśli jest to konieczne do dostarczenia zamówienia, dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przekazywane wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia (kontakt lub inne materiały wysyłane pocztą). Dane dotyczące transakcji, w tym dane osobowe, mogą być przekazywane dostawcy usług płatności elektronicznych wybranemu przez klienta w kontekście zamówienia, w zakresie niezbędnym do przetworzenia płatności za zamówienie. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z przygotowaniem konkretnej oferty, analizą umowy kredytowej, umowy deweloperskiej, zamówieniem usług, będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy i wzajemnie Oferty lub analizy umowy kredytowej, umowy deweloperskiej, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem o wyrażeniu zgody będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy zlecenia, w przypadku ich niepodania przesłanie umów do analizy jest niemożliwe.

Administrator danych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są

przetwarzane zgodnie z prawem,

zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

dane są merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania

przetwarzane zgodnie z prawem,

zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

dane są merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

  1. PRAWO DO KONTROLI, DOSTĘPU I SPROSTOWANIA WŁASNYCH DANYCH

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do czasu jej cofnięcia.

Aby skorzystać z powyższych praw, mogą Państwo wysłać wiadomość e-mail na adres office@wooden-castle.com.

  1. Pliki cookies

Strona internetowa usługodawcy wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli Klient nie zmieni ustawień swojej przeglądarki, oznacza to, że wyraża zgodę na ich używanie.

Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej Usługodawcy. Pliki cookies zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności wymagające autoryzacji.

W ramach strony internetowej stosowane są trzy rodzaje plików cookies: “sesyjne”,

“stałe” i “analityczne”.

“Cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej.

“Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

“Analityczne” pliki cookies pozwalają lepiej zrozumieć, w jaki sposób Klient korzysta z zawartości strony internetowej Usługodawcy, co umożliwia lepszą organizację jej struktury. “Analityczne pliki cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze sklepu internetowego przez Klienta, typie strony, z jakiej Klient został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Klienta na stronie internetowej Usługodawcy. Informacje te nie gromadzą żadnych konkretnych danych osobowych Klienta, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu.

Klient ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz swobodnego przepływu takich danych.

W sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego stosuje się odpowiednio.

Open chat
Hi, I'm Paulina👋
How can I help you?